Stannane, (2,6-dimethylphenyl)trimethyl-

Stannane, (2,6-dimethylphenyl)trimethyl-