Benzothieno[3,2-b]benzothiophen-4-amine

Benzothieno[3,2-b]benzothiophen-4-amine