2-[(Trimethylsilyl)oxy]benzophenone

2-[(Trimethylsilyl)oxy]benzophenone