1-[(3-Chloro-1-benzothien-2-yl)carbonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole

1-[(3-Chloro-1-benzothien-2-yl)carbonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole