Methanone, [2-benzoyl-3-(4-chlorophenyl)cyclopropyl](4-chlorophenyl)-

Methanone, [2-benzoyl-3-(4-chlorophenyl)cyclopropyl](4-chlorophenyl)-