1-Dimethyl(ethenyl)silyloxydodecane

1-Dimethyl(ethenyl)silyloxydodecane