2-[4-(5-chloro-2-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol

2-[4-(5-chloro-2-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol