3-(4-Chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole

3-(4-Chlorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole