6-(3-Methoxyphenyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

6-(3-Methoxyphenyl)-2,3-dimethylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine