3H-Phenothiazin-3-one, 8-(trifluoromethyl)-

3H-Phenothiazin-3-one, 8-(trifluoromethyl)-