3-Trifluoromethyl-7-phenothiazone

3-Trifluoromethyl-7-phenothiazone