2-[4-(2-Methyl-piperidine-1-sulfonyl)-phenyl]-ethylamine

2-[4-(2-Methyl-piperidine-1-sulfonyl)-phenyl]-ethylamine