methyl 2,4,6-trichloro-5-nitropyridine-3-carboxylate

methyl 2,4,6-trichloro-5-nitropyridine-3-carboxylate