2-(2-Methylphenyl)-6-nitro-2H-indazole

2-(2-Methylphenyl)-6-nitro-2H-indazole