6-Chloro-2-methyl-4-phenyl-quinoline

6-Chloro-2-methyl-4-phenyl-quinoline