6-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine

6-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine