ethyl 4-(azidomethyl)-3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate

ethyl 4-(azidomethyl)-3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate