3-[p-Methoxyphenyl]-5-methylrhodanine

3-[p-Methoxyphenyl]-5-methylrhodanine