(4-Hydroxyphenyl)nonylamine, di-PFP

(4-Hydroxyphenyl)nonylamine, di-PFP