(4-Hydroxyphenyl)heptylamine, di-PFP

(4-Hydroxyphenyl)heptylamine, di-PFP