2-[2',4'-Dichlorophenyl]-7-methylquinoline

2-[2',4'-Dichlorophenyl]-7-methylquinoline