8-Chloro-6-epoxyethyl-2-phenylquinoline

8-Chloro-6-epoxyethyl-2-phenylquinoline