5-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile

5-Chloro-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile