6-Methoxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one

6-Methoxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one