3,6-Dimethoxy-9-methylphenanthrene

3,6-Dimethoxy-9-methylphenanthrene