3-[4-Chlorophenyl]-1-methyl naphthalene

3-[4-Chlorophenyl]-1-methyl naphthalene