2,6-Dimethoxy-9-methyl-anthracene

2,6-Dimethoxy-9-methyl-anthracene