5-(3-methoxyphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

5-(3-methoxyphenyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole