Methyl 4-(1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)phenyl ether

Methyl 4-(1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)phenyl ether