7-(2-Phenoxyethyl)-8-morpholino-3-methylxanthine

7-(2-Phenoxyethyl)-8-morpholino-3-methylxanthine