4-(6-Methoxy-3-methyl-2-benzofuranyl)-4-phenyl-2-butanone

4-(6-Methoxy-3-methyl-2-benzofuranyl)-4-phenyl-2-butanone