1-Amino-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-pyrido[2,1-b][1,3]benzothiazole-2,4-dicarbonitrile

1-Amino-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-pyrido[2,1-b][1,3]benzothiazole-2,4-dicarbonitrile