2-Methoxy-4-phenoxy-1,5-naphthyridine

2-Methoxy-4-phenoxy-1,5-naphthyridine