2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]acetamide

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-N-[2-(4-chlorophenoxy)ethyl]acetamide