1,3-Dibenzyl-2-(2-ethoxyphenyl)imidazolidine

1,3-Dibenzyl-2-(2-ethoxyphenyl)imidazolidine