2-(2-Chlorophenyl)-1,3-bis(3-methylphenyl)imidazolidine

2-(2-Chlorophenyl)-1,3-bis(3-methylphenyl)imidazolidine