1-(4-Nitrobenzyl)-2-propoxy-3-(4-nitrophenyl)-1,2-dihydroquinoxaline

1-(4-Nitrobenzyl)-2-propoxy-3-(4-nitrophenyl)-1,2-dihydroquinoxaline