1-[4-(4-ethylphenyl)-6-hydroxy-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-5-yl]ethanone

1-[4-(4-ethylphenyl)-6-hydroxy-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-5-yl]ethanone