2-(4-Methoxyphenyl)-6-phenyl-4H-pyran-4-one

2-(4-Methoxyphenyl)-6-phenyl-4H-pyran-4-one