methyl 10-methylanthracene-9-carboxylate

methyl 10-methylanthracene-9-carboxylate