2-Methyl-5,5-diphenyl-2-imidazolin-4-one

2-Methyl-5,5-diphenyl-2-imidazolin-4-one