2,4-Dichloro-2',5'-dimethyl-1,1'-biphenyl

2,4-Dichloro-2',5'-dimethyl-1,1'-biphenyl