4H-1,2-Diazepine, 5-(4-methoxyphenyl)-3,7-diphenyl-

4H-1,2-Diazepine, 5-(4-methoxyphenyl)-3,7-diphenyl-