2-((4-ETHOXYPHENYL)METHYLENE)INDANE-1,3-DIONE

2-((4-ETHOXYPHENYL)METHYLENE)INDANE-1,3-DIONE