5-Methylsulfonyl-6-phenyl-pyrid-2-one

5-Methylsulfonyl-6-phenyl-pyrid-2-one