1-methyl-2-methylsulfanyl-5,5-diphenylimidazol-4-one

1-methyl-2-methylsulfanyl-5,5-diphenylimidazol-4-one