5-Chloro-4-dimethylamino-2-phenyl-2H-pyridazin-3-one

5-Chloro-4-dimethylamino-2-phenyl-2H-pyridazin-3-one