4,8-Dichlorobenzo[h]-1,6-naphthyridine

4,8-Dichlorobenzo[h]-1,6-naphthyridine