5-(4-Methoxyphenyl)-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-one

5-(4-Methoxyphenyl)-2,3,5,6-tetrahydrobenzo[a]phenanthridin-4(1H)-one