1H-Imidazole, 5-methyl-4-phenyl-1-(phenylmethyl)-

1H-Imidazole, 5-methyl-4-phenyl-1-(phenylmethyl)-